Tân Tiếu Ngạo VNG 1.0.122 Mod Apk (unlimited money)

Tn Tiu Ngo VNG 1.0.122 Mod Apk unlimited money

Simply search and obtain thousands and thousands of authentic Free obtain Tân Tiếu Ngạo VNG 1.0.122 Mod Apk (limitless cash) developed by Android newest file for android mobiles. obtain up to date Mod Limitless Cash Download – for android with quickest pace it’s completely free.

Mod Apk Model APP Required

1.0.122

Android 4.4+

Tân Tiếu Ngạo VNG 1.0.122 Mod Apk (limitless cash)PHIÊN BẢN MỚI NGŨ NHẠC HÀNH SƠN

Ngũ Nhạc Hành Sơn là phiên bản lớn đầu tiên trong năm 2021 của Tân Tiếu Ngạo VNG nhân dịp kỷ niệm một năm ra mắt, với hàng loạt cập nhật đặc sắc, hấp dẫn: Môn phái mới Hành Sơn cơ động, hệ thống Ám Khí đa dạng, trang bị Chú Tinh gia tăng sức mạnh, tính năng mới Kỳ Kinh Đỏ cường hóa toàn diện, hoạt động Bí Cảnh Đoạt Bảo thú vị, hoạt động Tế Thế An Bang nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, tăng thuộc tính mới cho bộ thời trang. Với hàng chục hệ thống tính năng PVE & PVP đa dạng, hệ thống hoạt động cộng đồng và giải trí phong phú trải dài cả ngày, không có phút giây nhàm chán nào trong thế giới Tân Tiếu Ngạo VNG.

***TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC***

1. MÔN PHÁI MỚI HÀNH SƠN

– Đệ tử Hành Sơn sử dụng Hồ Cầm làm vũ khí phòng thân, thân thủ bất phàm, thoắt ẩn thoắt hiện, dù đấu trực tiếp hay ám sát đối phương đều cực nhanh nhẹn,là một trợ thủ đắc lực bên cạnh đồng đội.
– Môn phái Hành Sơn chia thành hai loại võ học bao gồm Lạc Vân và Kinh Huyền.

2. HỆ THỐNG MỚI ÁM KHÍ

– Sau khi thu thập đủ mảnh có thể ghép thành Ám Khi, và có thể nâng cấp, tinh luyện để nâng cấp thuộc tính và hiệu ứng của Ám Khí.
– Trong giang hồ có tổng cộng 7 loại Ám Khí để người chơi thu thập, nhưng chỉ có thể trang bị một Ám Khí để chiến đấu: Quỳ Hoa Huyền Châm, Vạn Quân Thần Nỏ, Linh Xà Kim Hoa, Phi Yến Ngân Thoa, Tấn Thiết Bút Phán Quan, Băng Phách Ngân Châm, Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn.

3. TRANG BỊ CHÚ TINH

– Degree 120 mở Chú Tinh Trang Bị, giúp tăng thuộc tính trực tiếp lên nhân vật thông qua Tinh Bàn.
– Tinh Bàn khác nhau có tổng cấp khắc mở khóa khác nhau.
– Sử dụng Đá Tử Tinh làm nguyên liệu để kích hoạt chủ tinh điểm tướng trên Tinh Bàn.
– Khi kích hoạt thành công thì thuộc tính trên Tinh Bàn sẽ tăng theo tỉ lệ của cấp khắc, cấp khắc càng cao thì tỉ lệ thuộc tính tăng thêm càng cao.

4. TÍNH NĂNG MỚI KỲ KINH ĐỎ

– Hai tính năng chính: Tăng bậc và Dung hợp.
– Đối với Tăng bậc, sử dụng Xích Hello Lengthy Hào để tăng bậc Kỳ Kinh Cam lên Kỳ Kinh Đỏ.
o Lúc đó, Kỳ Kinh Đỏ kế thừa EXP, thuộc tính cơ bản, thuộc tính bộ của Kỳ Kinh Cam, đồng thời nhận thêm 1 thuộc tính Từ Tố.
o Từ tố đặc biệt gồm nhiều thuộc tính, có xác suất nhận kèm hiệu quả phụ tố hiếm, phụ tố giống khác nhau có hiệu lực cùng lúc, giống nhau có thể tăng cấp.
– Đối với Dung hợp, hai Kỳ Kinh Đỏ mạch vị giống nhau có thể dung hợp tạo thành 1 Kỳ Kinh Đỏ mới.
o Thuộc tính cơ bản, thuộc tính bộ và từ tố của Kỳ Kinh Đỏ mới được tự do phối hợp từ 2 Kỳ Kinh Đỏ dung hợp, trong đó từ tố còn tạo thêm 1 dòng mới để lựa chọn.
o Kỳ Kinh mới kế thừa EXP của 2 Kỳ Kinh dung hợp, EXP dư ra sẽ lưu vào kho EXP.

5. HOẠT ĐỘNG MỚI BÍ CẢNH ĐOẠT BẢO

– Thời gian: 21:00-24:00 Thứ 4, Thứ 7 và 15:00-18:00 Thứ 7
– Người chơi có Hắc Thủy Lệnh có thể vào Bí Cảnh đoạt bảo, trở thành Bí Cảnh Hành Giả – nhặt được rương, diệt Kẻ Trộm Bảo và Boss được nhận thưởng rương.
– Tùy theo loại rương nhận được mỗi tầng nhận được Bách Thú Phổ-Thấp, Mảnh Búa Rèn, Tiêu Minh Phù và mảnh Ám Khí.

6. HOẠT ĐỘNG MỚI TẾ THẾ AN BANG

– Tham gia hoạt động vào 21:00-22:00 Chủ Nhật hàng tuần trên bản đồ thế giới.
– Mỗi sự kiện đều có 1 mục tiêu cần người chơi toàn sever hoàn thành trong thời gian quy định.
– Sự kiện chia làm 3 giai đoạn hấp dẫn: Bất ngờ, Manh mối và Sự kiện cuối.
o Khi manh mối toàn server đạt 100% sẽ mở ngẫu nhiên 2 chuỗi sự kiện manh mối, hoàn thành sẽ kích hoạt sự kiện cuối.
o Cống hiến càng cao giai đoạn về sau nhận được điểm manh mối càng nhiều.
– Phần thưởng: Giang Hồ Lệnh và Rương Binh Oa.

7. TĂNG THUỘC TÍNH THỜI TRANG

– Bộ sưu tập thời trang đa dạng, biến tấu hàng ngàn phong cách tùy theo sở thích .
– Trang bị bối sức và thú cưỡi mới sẽ được công thêm chỉ số thuộc tính tấn công, phòng thủ và sinh lực

***PERMISSION***

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Đọc thông tin hình ảnh
* READ_EXTERNAL_STORAGE: Lưu thông tin hình ảnh
* RECORD_AUDIO: Hỗ trợ tính năng voice chat
* CAMERA: Hỗ trợ tính năng chụp ảnh
NEW VERSION OF HAN SON MUSIC

Ngu Nhac Hanh Son is the primary main model in 2021 of Tan Tieu Ngao VNG on the event of the one-year anniversary of its debut, with a sequence of distinctive and engaging updates: New cellular Hanh Son sect, Darkish Air system selection, outfitted with an elevated power, new function of the Crimson King Ky Kinh comprehensively enhanced, attention-grabbing actions Secret Canh Dau Bao, actions The An Bang obtain many engaging rewards, improve new attributes for style set. With dozens of various PVE & PVP function methods, a wealthy system of neighborhood actions and leisure all through the day, there is no such thing as a boring second on this planet of Tan Tieu Ngao VNG.

***SPECIAL FEATURES***

1. NEW DISTRICT OF HAN SON

– Disciple Hanh Son makes use of Ho Cam as a weapon of self-defense, extraordinary physique, stealthy look, whether or not preventing straight or assassinating the opponent, is extraordinarily agile, an efficient assistant beside his teammates.
– The Hanh Son college is split into two varieties of martial arts together with Lac Van and Kinh Huyen.

2. NEW WINNER SYSTEM

– After amassing sufficient items, it may be mixed into Darkish Chi, and will be upgraded and refined to improve the attributes and results of Darkish Qi.
– In Gypsy there are a complete of seven varieties of Darkish Qi for gamers to gather, however can solely equip one Darkish Air to combat: Quy Hoa Huyen Cham, Van Quan Than Cross, Linh Xa Kim Hoa, Phi Yen Ngan Thoa, Tan Thiet Pen Choose, Bang Phach Ngan, Poster Calendar Lightning Fireplace Bullet.

3. EQUIPMENT

– Degree 120 unlocks the Tools Star, which will increase the character’s attributes straight by the Star Desk.
– Completely different Star Tables have completely different unlockable whole ranges.
– Use Purple Crystal as an ingredient to activate the grasp of champion factors on Tinh Desk.
– When activated efficiently, the attribute on the Star Desk will improve based on the speed of the engraving degree, the upper the engraving degree, the upper the speed of the added attribute.

4. NEW FEATURE RED EXPERIENCE

– Two principal options: Degree Up and Fusion.
– For Degree Up, use Chi Hello Lengthy Hao to degree up Ky Kinh Orange to Ky Kinh Crimson.
o At the moment, Ky Kinh Crimson inherits EXP, the essential attribute, the set attribute of Ky Kinh Orange, and likewise receives 1 extra Tu To attribute.
o Particular factor consists of many attributes, has the chance of receiving the impact of uncommon affixes, completely different affixes of various varieties are efficient on the identical time, the identical will be leveled up.
– For Fusion, two Crimson Meridians of the identical style can fuse to type a brand new Crimson Meridian.
o Primary attributes, tuple attributes, and components of the brand new Crimson Kinh are freely mixed from the two fused Crimson Kinh, through which the phrase additionally creates a brand new line to select from.
o The brand new cycle inherits the EXP of the 2 fused intervals, the surplus EXP will likely be saved within the EXP retailer.

5. NEW ACTIVITIES SECRETS OF DAO DAO BAO

– Time: 21:00-24:00 Wednesday, Saturday and 15:00-18:00 Saturday
– Gamers with the Black Water Command can enter the Secret Realm to win treasures, change into the Secret Realm Practitioners – decide up the chest, kill the Treasure Thief and the Boss will obtain a chest reward.
– Relying on the kind of chest acquired, every flooring will obtain Low-Vary Beasts, Forging Hammer Fragments, Tieu Minh Phu and Darkish Weapon shards.

6. NEW ACTIVITIES IN THE WORLD AN BANG

– Be a part of the exercise each Sunday at 21:00-22:00 on the world map.
– Every occasion has a purpose that must be accomplished by all gamers on the server inside the allotted time.
– The occasion is split into 3 thrilling phases: Shock, Clues and Ultimate Occasion.
o When the server-wide clue reaches 100%, it should randomly open 2 sequence of clue occasions, finishing it should set off the final occasion.
o The upper the dedication, the extra clues you get within the later phases.
– Reward: Giang Ho Lenh and Binh Oa Chest.

7. INCREASE FASHION Attributes

– Various style assortment, 1000’s of variations relying in your preferences.
– New gear and mounts will acquire further assault, protection and well being attributes

***PERMISSION***

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Learn picture info
* READ_EXTERNAL_STORAGE: Save picture info
* RECORD_AUDIO: Help voice chat function
* CAMERA: Help taking footage
– Phiên bản mới Ngũ Nhạc Hành Sơn
Hành Sơn Uy Chấn – Chiến Cầm Tiên Phong
– Môn phái mới Hành Sơn
– Hệ Thống Ám Khí
– Trang Bị Chú Tinh
– Tính năng mới Kỳ Kinh Đỏ
– Hoạt động mới Bí Cảnh Đoạt Bảo
– Hoạt động mới Tế Thế An Bang
– Tăng thuộc tính Thời Trang

Google Play Hyperlink com.pg1.ttngh

Mod Apk APP Ranking: 9.2 | Votes: 5174

(What’s Mod Limitless Cash )

Mod  menu – Limitless sources (Gold/Elixir/Darkish Elixir/Gems/Builder Gold/Builder Elixir) – Elevated coaching camp and spell manufacturing facility dimension – Non-public server – Every little thing Information

DOWNLOAD

Download Now

Sportset

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button