Mariáš 2.36 APK (MOD, Unlimited money) Download for android

Mari .APK MOD Unlimited money Download for android

Mariáš Download .APK MOD for Android

you may obtain the most recent variations of Mariáš .APK Mod file For Android
Playstore id = xiix.eu.licitak

Mariáš Data

Model
Developed by Camel Video games, Inc
Dimension 96MB
uploaded by http://android1-mod.com
Up to date
Required APP
Totall Download 50,000+

What Is New

 

DOWNLOAD

Complete votes:

Mariáš .APK (MOD, Limitless cash) Download for android Bylo nebylo, někdy v minulém století po pádu komančů v této zemi, jsem se z rodné vísky dostal na studia v Praze. Zanedlouho jsem se seznámil s Fanoušem a posléze i jeho kamarádem Jaroušem. Tito mě zasvětili do tajů licitovaného mariáše a já shledal tuto hru jako velmi zábavnou a později i výdělečnou. Postupem času jsem z nezkušeného zelenáče vyrostl v celkem schopného karbaníka.

Paralelně s tímto jsem se učil i programovat a nejednou ve mně vzklíčila myšlenka přetavit své mariášnické umění do počítačové podoby. No okay realizaci nikdy nedošlo a až nyní s nástupem chytrých placek jsem se tohoto úkolu zhostil.

Počítačoví spoluhráči nejsou tak dobří jako ti skuteční, ale na druhou stranu mají výbornou paměť. Pokud shledáte výrazně špatnou hru od Fanouše nebo Jarouše, tak mi tuto můžete zaslat mailem (v detailu hry z menu zvolit Poslat okay vyhodnocení).

Hraní licitovaného nebo voleného mariáše lze přepnout v nastavení.

Na začátku každé hry se náhodně stanovuje úroveň risku pro Jarouše i Fanouše od 1 do 3. 1 znamená opatrný hráč, 3 znamená riskující hráč. Threat se uplatňuje při licitaci a flekování. Meze risku lze změnit v nastavení. Hra s opatrnými hráči může být pro někoho nudnější, pak doporučuji nastavení 2 – 3 nebo rovnou 3 – 3.

Více se dozvíte přímo ve hře – tlačítko INFO.

Ve zkratce některá pravidla:
– desítku a eso lze odhodit do talonu jen u betla a durchu
– hlášenou sedmu lze odhodit až jako poslední kartu
– při dvou sedmách je desítka hned pod esem
– hlášená sedma nesmí do talonu
– vylicitovanou obyčejnou sedmu lze zahodit
– sedma bez fleků nebo jen s flekem na hru se nehraje
– stovka se sčítá
– flekuje se max. do flek-re-tutti-boty

Pokud se Vám hra zasekne, použijte prosím tlačítko zavináče v nastavení okay odeslání záznamu poslední hry.

Hrací karty PIATNIK byly použity s laskavým svolením společnosti Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
It wasn’t, someday within the final century after the autumn of the Communists on this nation, I obtained from my native village to research in Prague. Quickly I met Fanouš and later his buddy Jarouš. These have devoted me to the secrets and techniques of the licensed Mariah, and I’ve discovered this sport very amusing and later worthwhile. Over time, I grew out of an inexperienced rookie right into a fairly succesful gambler.

In parallel to this, I discovered and programmed and the concept of ​​reworking my Marijuana artwork into a pc kind has sprung up inside me. However the realization by no means passed off, and solely now with the arrival of sensible pancakes I did this job.

Pc teammates aren’t pretty much as good as the actual ones, however alternatively they’ve nice reminiscence. When you discover a dangerous sport from Fanouš or Jarouš, you may ship it to me by e-mail (select Ship for analysis within the sport element from the menu).

You possibly can change the taking part in of the licensed or elected Marriage within the settings.

Initially of every sport, the extent of danger for Jaruš i Fandom is randomly decided from 1 to three. 1 means a cautious player, 3 means a danger player. Threat applies to licensing and recognizing. You possibly can change the danger limits within the settings. Enjoying with cautious gamers will be boring for somebody, then I like to recommend setting 2 – 3 or 3 – 3.

Study extra within the sport – the INFO button.

Briefly, some guidelines:
– a dozen and ace will be thrown into the talon only for betla and durch
– The reported seven will be discarded because the final card
– at two seven is ten proper underneath the ace
– Seven not reported to the talon
– The abnormal seven will be discarded
– Seven with out spots or simply taking part in on the sport
– 100 provides up
– spots max. into spot-re-tutti-shoes

If the sport hangs, please use the at signal button to set the final sport report.

PIATNIK taking part in playing cards have been courtesy of Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK with Freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
2.15
– algoritmus

Download Now

Sportset

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button